Przejdź do treści
Przejdź do stopki

KOMUNIKAT W SPRAWIE AZBESTU

Treść

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCOW GMINY MILANÓW


Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Azbest jest znany od dawna ale jego szerokie zastosowanie nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat, kiedy to stosowany był do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie pokryć dachowych i elewacyjnych oraz rur. Pomimo licznych zalet (takich jak: odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, substancji żrących, elastyczność) azbest ma jedną, istotną wadę – jest rakotwórczy. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Emisja włókien wywołana jest poprzez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np. piłowanie, szlifowanie, rozbijanie. Pył azbestowy jest na tyle drobny, że mimowolnie wdychamy go z powietrzem do płuc. Pojedyncze włókna mają formę mikroigiełek, które wbijają się w ścianki pęcherzyków płucnych, powodując ich stałe podrażnianie. Organizm broniąc się, otacza zranione miejsca włóknistą tkanką, która może przeobrazić się w nowotwór (rak płuc, międzybłonniak opłucnej).
W 1997 r. w Polsce wprowadzono zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20).
Z uwagi na skalę problemu i ogólnokrajowy zasięg 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła długofalowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski. Z programu wynika, że wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte do końca 2032 r.
Najczęściej stosowanymi wyrobami zawierającymi azbest są płyty azbestowo-cementowe faliste lub płaskie (eternit). Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649) właściciel jest zobowiązany do usunięcia wyrobów azbestowych w następujący sposób:
1. właściciel wybiera wykonawcę, którym może być jedynie podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie i decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (lista firm posiadających w/w pozwolenie na terenie powiatu parczewskiego znajduje się na stronie www.milanow.iap.pl)
2. wykonawca przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego jest zobowiązany zawiadomić o tym właściwy organ nadzoru budowlanego oraz właściwy okręgowy inspektorat pracy
3. właściciel lub zarządca nieruchomości zgłasza prace polegające na zabezpieczeniu bądź usuwaniu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (staroście)
4. transportować odpady azbestowe może tylko podmiot mający zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności, a pojazd je przewożący powinien mieć świadectwo dopuszczenia do przewozu odpadów niebezpieczny i być oznakowany odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Odpady muszą być przewożone w szczelnych opakowaniach z folii polietylenowej o grubości minimum 0,2 mm
5. odpady należy wywieźć na składowisko odpadów niebezpiecznych (lista składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie woj. lubelskiego znajduje się na stronie www.milanow.iap.pl)
6. po zakończeniu prac wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.Wójt Gminy Milanów
mgr inż. Marek Siuciak

Autor: K.B