Przejdź do treści
Przejdź do stopki

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPOTRU

Treść

KONKURS


Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873z późn. zm.) , art. 42 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Milanów Nr IX / 51 / 07 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2008
Wójt Gminy Milanów z siedzibą w Milanowie, ul. Kościelna 11a, 21 – 210 Milanów ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Milanów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone wykonanie zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Zadaniami z zakresu kultury fizycznej i sportu są:
1. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;
2. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
3. tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008 w
budżecie Gminy Milanów przeznacza się kwotę 40.800,00 zł. z podziałem na :
- popularyzacja walorów rekreacji ruchowej – 5,0 %
( w tym: opłaty wpisowe za biegi dla sekcji lekkoatletycznej)
- organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych – 70,0 %
( w tym: opłaty OZPN, delegacje sędziowskie, opłaty związane z dowozem zawodników na rozgrywki sportowe, zakup napojów regeneracyjnych dla zawodników i sędziów, organizacja turniejów piłkarskich, organizacja Memoriału im. R. Tymosiewicza )
- tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej – 25,0 %
( w tym: zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenia zawodników, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy dla zawodników)

Do Konkursu mogą przystąpić podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku (kluby, stowarzyszenia lub ich oddziały, fundacje) oraz organizacje pożytku publicznego, prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Milanów

1. Podmioty przyjmując zlecenie zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzenie wykonania zadania.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowa o powierzenie zadania publicznego może być zawarta na okres 1 roku.
4. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
5. Podmioty wyłonione w Konkursie są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
Wójt Gminy dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, a w szczególności:
1) stan realizacji zadania;
2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania;
3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymywanych na realizację zadania;
4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu określone w uchwale Rady Gminy Milanów Nr IX / 51 / 07 z dnia 14 listopada 2007 r. muszą być realizowane w okresie roku budżetowego gminy.

Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2007 r. do godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Milanów, pok. Nr 12 , ul. Kościelna 11a, 21 – 210 Milanów, tel./fax (083)3567002
w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu”

Warunkiem przystąpienia podmiotu do Konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie oferty a także
- wypis z odpowiedniego rejestru (ewidencji)
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
- statut organizacji

1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa.
2. Komisję Konkursową powołuje Wójt Gminy.
3. W Komisji Konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie, ani pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami Konkursu, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
4. Jeżeli okoliczności o których umowa w ust. 3 zostaną ujawnione po powołaniu Komisji, Wójt Gminy dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie Komisji. Czynności Komisji dokonane przed zmianą uznaje się za nieważne.

Komisja Konkursowa w terminie do 24 grudnia 2007 r. rozpatrzy złożone oferty biorąc pod uwagę efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania.

O wynikach Konkursu zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

Autor: A.L