Przejdź do treści
Przejdź do stopki

"MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH" - składanie wniosków o przynanie pomocy

Treść


Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
od dnia 9 listopada 2007 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 193, poz.1397).

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami wypełnienia są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl
Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście albo przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy OR ARiMR wydaje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę i godzinę wpływu.


W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 11. ust. 2 ww. rozporządzenia.

Informujemy, że w ramach obecnego naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z § 36 ust. 1 ww. rozporządzenia, wniosku nie może złożyć podmiot, któremu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” przyznano dofinansowanie w wysokości:
- od 100 do 200 tys. zł, a ostatni wniosek o płatność dotyczący projektu został złożony w roku 2007;
- powyżej 200 tys. zł, a ostatni wniosek o płatność dotyczący projektu został złożony w roku 2006 albo w roku 2007.


Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w danym roku realizacji PROW 2007-2013 upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków w danym OR ARiMR osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w danym województwie, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia danego roku.


Informacje na temat działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Autor: ARiMR