Przejdź do treści
Przejdź do stopki

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - SZKOŁA PODSTAWOWA KOSTRY

Treść

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Milanów, ul. Kościelna 11A, 21 – 210 Milanów, tel/fax (083)3567002 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z dociepleniem i zmianą konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Kostrach.

Szczegóły opisane w SIWZ
Formularz SIWZ można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym
Urząd Gminy Milanów, ul. Kościelna 11a, 21 – 210 Milanów
Cena SIWZ – 20 zł

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz spełniają inne wymagania wynikające z ustawy

Pożądany termin wykonania
30.04. 2008 r.

Kryteria oceny i ich znaczenie
Cena – 80 %
Okres gwarancji – 10 %
Termin wykonania – 10%

Miejsce składania ofert

Urząd Gminy Milanów, ul. Kościelna 11A, 21 – 210 Milanów, pok. Nr 12 (sekretariat)

Termin składania ofert

29 październik 2007 r. do godziny 10.00

Termin otwarcia ofert

29 październik 2007 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego

Termin związania ofertą

30 dni od upływu terminu składania ofert
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.milanow.iap.pl dnia 03.10. 2007 r.I. INFORMACJE OGÓLNE

Wójt Gminy Milanów, 21-210 Milanów zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004 r z późn. zmianami), na roboty budowlane związane z dociepleniem i zmianą konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Kostrach.

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
11) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1pkt 2 lub art. 67 ust.1 pkt 1 i 2;
12) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
13) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
14) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) wykonają przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30.04.2007 r.
2) spełnią warunki określone w siwz.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z dociepleniem i zmianą konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Kostrach.
2. Zakres robót obejmuje:
1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe; (wg. szczegółowej specyfikacji technicznej
Zał. Nr 1 oraz przedmiaru robót Zał. Nr 2)
2. Roboty murowe; (wg. szczegółowej specyfikacji technicznej Zał. Nr 1 oraz
przedmiaru robót Zał. Nr 2)
3. Roboty przy konstrukcji dachu, roboty pokrywcze i docieplenie stropu;
(wg. szczegółowej specyfikacji technicznej Zał. Nr 1 oraz przedmiaru robót Zał. Nr 2)
4.Stolarka okienna i drzwiowa ; (wg. szczegółowej specyfikacji technicznej Zał. Nr 1
oraz przedmiaru robót Zał. Nr 2)
5. Docieplenie ścian (wg szczegółowej specyfikacji technicznej Zał. Nr 1 oraz
przedmiaru robót Zał. Nr 2)
3. Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 30.04.2008 r.IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przygotuje i złoży ofertę w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
4. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez danego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę.
5. Oferta musi zostać sporządzona czytelnie w języku polskim oraz być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.
6. Zaleca się aby treść oferty została napisana na maszynie do pisania lub w formie wydruku komputerowego.
7. Wszystkie wymagane w ofercie dokumenty i oświadczenia a wystawione w języku obcym, muszą być przetłumaczone na języku polski przez tłumacza przysięgłego.
8. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisami:

Oferta na roboty budowlane związane z dociepleniem i zmianą konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Kostrach

9. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w siwz dokumenty.
10. Dokumenty, których żąda zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca jest reprezentowany przez więcej niż jedną osobę, zamawiający dopuszcza możliwość poświadczenia dokumentów„za zgodność z oryginałem” przez jedną z tych osób.
11. W przypadku gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający będzie miał prawo w wyznaczonym terminie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane.
14. Wykonawca składając ofertę może na podst. art. 96 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżenie można złożyć w formie oświadczenia zawierającego wyszczególnienie zastrzeżonych informacji z podaniem ich rodzaju i numeru strony oferty na której są zawarte lub dokumenty z tymi informacjami umieścić w oddzielnej kopercie.
W/w zastrzeżeniu nie podlegają informacje, które zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych podawane są do wiadomości podczas otwarcia ofert.

V. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1. Dowód wniesienia wadium.
2. Parafowany wzór umowy.
3. Kosztorys ofertowy.
I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia,
że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
II. Na potwierdzenie posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz
dysponowaniem potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
wykonawca dołącza do oferty następujące dokumenty:
1. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
2. Stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przynależność do właściwej izby inżynierów.
3. Wykaz wykonanych 3 robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały należycie wykonane ( referencje ).
4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie dokument określony w pkt. 2.1, 2.2 i 2.3 wykonawcy składają wspólnie, natomiast pozostałe dokumenty składa każdy z wykonawców.
5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2, 1.3. i 2.2 składają odpowiednie dokumenty wymienione w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
6. Wykładowcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.

Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzącego postępowanie spowoduje wykluczenie oferenta na podst. art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. WYBÓR OFERTY

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

Lp. KRYTERIUM RANGA
1. Cena 80 %
2. Okres gwarancji 10 %
3. Termin wykonania 10 %

3. Zasady oceny punktowej ofert:
a) Cena kosztorysowa z kosztorysu inwestorskiego – 80 pkt
- za każde 2.000 zł powyżej wartości kosztorysu inwestorskiego „- 1 pkt”
- za każde 2.000 zł poniżej wartości kosztorysu inwestorskiego „+ 1 pkt”
b) Okres gwarancji – 10 pkt
- za każde 6 – mcy przedłużenia okresu gwarancji „+ 1 pkt”
- oferta z okresem gwarancji krótszym niż wymagany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zostanie odrzucona bez rozpatrywania

c) Termin wykonania – 10 pkt
- za każde 14 dni szybszego wykonania przedmiotu zamówienia „+ 1 pkt”
- oferta z dłuższym okresem wykonania niż wymagany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zostanie odrzucona bez rozpatrywania
b) Ocena ogólna – pkt I + pkt II + pkt III
Zostanie wybrana oferta z największą liczbą uzyskanych punktów.

3.1.Cenę oferty stanowi cena brutto i musi być wyrażona w polskich złotych.
3.2.Cena oferty jest ostateczna i nie może ulec zmianie.

4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z dyspozycją art. 88 ustawy), niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
5. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
• spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późn. zmianami);
• spełnia wszystkim wymagania określone w siwz;


VII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM

1. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
5.000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)
Ustala się następujące sposoby wniesienia wadium:
- przelew na rachunek bankowy Urzędu Gminy (dotyczy formy pieniężnej) Bank Spółdzielczy
Radzyń Podlaski O/Milanów nr konta: 61804610672004060016610005 dokonany skutecznie
przed upływem terminu składania ofert
- wadium w pozostałych formach wnosi się do kasy Urzędu Gminy, ul. Kościelna 11a od
poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1300
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.


5.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) który został wykluczony z postępowania;
3) którego oferta została odrzucona.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2,5 % ceny ofertowej, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem rachunek bankowy Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski O/Milanów nr konta: 61804610672004060016610005

IX. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdz .IV niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 29.10.2007 r. do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy w Milanowie, ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów pokój nr 12.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Wybór sposobu dostarczenia oferty następuje na ryzyko wykonawcy. Wykonawca winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby dotarła pod wskazany adres w wyznaczonym terminie i nie uległa uszkodzeniu w czasie transportu.Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są:
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Dariusz Sidelnik - podinspektor ds. budownictwa
tel.(083) 3567002 w godz. 8 00 - 15 00
lub Agnieszka Leszak – inspektor ds. inwestycji

XI. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN SIWZ

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na siwz.
O każdej zmianie zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana będzie powodować konieczność modyfikacji oferty, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania (wykonawcy i zamawiającego) będą podlegały nowym terminom.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY.

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


XIII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT.

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się
w Urzędzie Gminy w Milanowie, 21- 210 Milanów w pok. w dniu 29.10.2007 r.
o godz. 1030.
2. Wykonawca może być obecny przy otwieraniu kopert z ofertami.
3. Na wniosek wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, zamawiający przekaże informacje o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Milanów.Inwestor:
Wójt Gminy Milanów
ul. Kościelna 11a
21 - 210 Milanów
Wykonawca:
P.U.P. - M " EKOPROJEKT " Sp. z o.o.
ul. Prosta 7
21 - 500 Biała Podlaska

Nr specyfikacji szczegółowej :

ST – 01

Przedmiar robót

Data Oprac.: IX.2007r.
Nazwa budowy: Docieplenie i zmiana konstrukcji dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Kostrach gmina Milanów
Adres budowy: , Kostry
Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej
Tytuł / Rodzaj robót: Roboty budowlaneKod słownika zamówień CPV :

45220000 – 5 Roboty inżynieryjne i budowlane

Sporządził:

inż. Andrzej WysokińskiSprawdził:
Założenia wyjściowe do kosztorysowania


W kosztorysie przyjęto :

- poziom cen i narzutów przyjęto średnie dla woj. mazowieckiego wg cennika
SEKOCENBUD II kwartał 2007r.
- wywiezienie gruzu na najbliższe składowisko odpadów oddalone 15 km od miejsca
budowy ;
- koszty zakupu materiałów przyjęto w cenie materiałów.
- kosztorys wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym ( Dz. U. z 2004r. Nr 130 , poz. 1389 ).

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej z przebudową
konstrukcji dachu w miejscowości Kostry gmina Milanów. Dach budynku wielospadowy o
pokryciu blachą trapezową powlekaną , poziom parteru budynku wynosi 56 cm ponad
poziomem terenu. Ponadto przwidziano wykonanie termomodernizacji budynku
obejmującej docieplenie ścian zewnętrznych , ocieplenie stropu , położenie nowego
pokrycia dachowego oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
Docieplenie ścian zewnętrznych przewiduje się na bazie odpowiednio styropianu 22,0
kg / m3 gr. 14 cm metodą " lekko - mokrą " .
Następnie dach budynku szkoły po rozebraniu istniejących warstw należy pokryć blachą
trapezową powlekaną.
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej polega na demontażu istniejącej stolarki
drewnianej i montażu stolarki okiennej z PCV i drzwiowej odpowiednio drewnianej i
aluminiowej.Przedmiar robót

Lp. Podstawa
wyceny Opis pozycji kosztorysowych Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7
1 Kod pozycji przedmiarowej
/ nr specyfikacji
szczegółowej ROBOTY BUDOWLANE

1.1. Dla całego kosztorysu nr specyfikacji szczegółowej
ST - 01 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1 KNR 4-01
0354-08-050 Wykucie z muru krat okiennych o wym. 1,35 x 2,02 m - 2 szt. ; [ ( 1,35 x 2,02 ) x 2 ] = 5,45 m2 5,45 m2
2 KNR 0401
0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich - podokienniki ;
{ [ ( 1,45 x 26 ) + ( 1,20 x 1 ) + ( 1,24 x 2 ) + ( 0,95 x 1 ) ] x 0,25 ] = 10,58 m2 10,58 m2
3 KNR 4-01
0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o wym. 1,35 x 2,02 m - 9 szt. ;
[ ( 1,35 x 2,02 ) x 9 ] = 24,54 m2 24,54 m2
4 KNR 4-01
0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o wym. 1,35 x 1,05 m - 3 szt. 3,00 szt
5 KNR 4-01
0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o wym. 1,35 x 1,54 m - 7 szt. ;
[ ( 1,35 x 1,54 ) x 7 ] = 14,55 m2 14,55 m2
6 KNR 4-01
0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o wym. 1,16 x 1,62 m - 2 szt. 2,00 szt
7 KNR 4-01
0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o wym. 1,35 x 1,20 m - 2 szt. 2,00 szt
8 KNR 4-01
0354-03-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o wym. 0,87 x 0,87 m - 1 szt. 1,00 szt
9 KNR 4-01
0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o wym. 0,92 x 2,07 m - 2 szt. 2,00 szt
10 KNR 2-02W
1018-0301-050 Okna z PCV , jednoramowe , pięciokomorowe , kolor drewna brązowego jednostronnie , współczynnik U dla szyby 1,10 W / m2 K o wym. 1,33 x 1,03 m - 3 szt. ;
[ ( 1,33 x 1,03 ) x 3 ] = 4,11 m2 , opis j.w. 4,11 m2
11 KNR 2-02W
1018-0401-050 Okna z PCV o wym. 1,33 x 2,0 m - 9 szt. ;
[ ( 1,33 x 2,0 ) x 9 ] = 23,94 m2 ; opis j.w. 23,94 m2
12 KNR 2-02W
1018-0401-050 Okna z PCV o wym. 1,14 x 1,60 m - 2 szt. ;
[ ( 1,14 x 1,60 ) x 2 ] = 3,65 m2 ; opis j.w. 3,65 m2
13 KNR 2-02W
1018-0401-050 Okna z PCV o wym. 1,33 x 1,52 m - 7 szt. ;
[ ( 1,33 x 1,52 ) x 7 ] = 14,15 m2 ; opis j.w. 14,15 m2
14 KNR 2-02W
1018-0401-050 Okna z PCV o wym. 1,33 x 1,18 m - 2 szt. ;
[ ( 1,33 x 1,18 ) x 2 ] = 3,14 m2 ; opis j.w. 3,14 m2
15 KNR 2-02W
1018-0201-050 Okna z PCV o wym. 0,85 x 0,85 m - 1 szt. ;
[ ( 0,85 x 0,85 ) x 1 ] = 0,72 m2 , opis j.w. 0,72 m2
16 KNR 2-02W
1040-01-050 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewn. , częściowo szklone , ocieplone , kolor brąz , wym. 0,90 x 2,05 m - 2 szt. ; [ ( 0,90 x 2,05 ) x 2 ] = 1,85 m2 1,85 m2
17 KNR 2-02U
0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki zewn.
{ [ ( 1,45 x 26 ) + ( 1,20 x 1 ) + ( 1,24 x 2 ) + ( 0,95 x 1 ) ] x 0,45 ] = 19,05 m2 19,05 m2
18 Kalk
własna-090 Wzmocnienie obróbek blacharskich wspornikami z bednarki ocynkowanej mocowanymi na wspornikach obsadzonych 30,00 kpl
19 KNNR 3
0604-01010-050 Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem suchogaszonym,o powierzchni do 5 m2 - uzupełnienie tynków po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 7,23 m2
20 KNNR 3
0602-01010-050 Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych,betonowych,z płytwiórowo-cementowych,zagrunt.siatkach - uzupełnienie tynków po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 7,23 m2
21 KNR 2-02U
1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi 36,15 m2
22 KNNR N002
1401-05-050 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich ścian farbą emulsyjną bez gruntowania 36,15 m2
23 KNR 2-05
0208-01-034 Montaż konstrukcji podparć, zawieszeń, osłon o masie elementu do 5,0 kg - przystosowanie krat do ponownego montażu po dociepleniu 0,01 t
24 KNR 2-02
1210-03-050 Kraty stałe stalowe prętowe o wym. 1,35 x 2,02 m - 2 szt. ; [ ( 1,35 x 2,02 ) x 2 ] = 5,45 m2 - kraty z demontażu 5,45 m2
25 KNR 7-12
0101-02-050 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji kratowych,stan wyjściowy powierzchni B
[ ( 1,35 x 2,02 ) x 2 ] = 5,45 m2 5,45 m2
26 KNR 7-12
0105-02-050 Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji kratowej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł
[ ( 1,35 x 2,02 ) x 2 ] = 5,45 m2 5,45 m2
27 KNR 7-12
0204-02-050 Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą chlorokauczukową do gruntowania,ogólnego stosowania
[ ( 1,35 x 2,02 ) x 2 ] = 5,45 m2 5,45 m2
28 KNR 7-12
0213-02-050 Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej emalią chlorokauczukową,ogólnego stosowania
[ ( 1,35 x 2,02 ) x 2 ] = 5,45 m2 5,45 m2
Razem:
1.2. ROBOTY MURARSKIE

29 KNR 0401
0419-02-020 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m 5,00 szt
30 KNNR 2
0308-010-060 Kominy wolnostojące z cegieł pełnych wieloprzewodowe,w budynkach ;
{ { [ ( 0,38 x 1,30) - ( 0,14 x 0,14 ) x 2 ] x 3 } + { [ ( 0,38 x 2,90 ) - [ ( 0,14 x 0,14 ) x 5 ] x 1 } + { [ ( 0,38 x 2,10 ) - [ ( 0,14 x 0,14 ) x 3 ] x 1 } } x 1,20 = 3,71 m3 3,71 m3
31 KNNR 2
0801-030-050 Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów - kominy 18,96 m2
32 KNNR 2
0308-010-060 Kominy wolnostojące z cegieł pełnych klinkierowych wieloprzewodowe,w budynkach - analogia
{ { [ ( 0,38 x 1,30) - ( 0,14 x 0,14 ) x 2 ] x 3 } + { [ ( 0,38 x 2,90 ) - [ ( 0,14 x 0,14 ) x 5 ] x 1 } + { [ ( 0,38 x 2,10 ) - [ ( 0,14 x 0,14 ) x 3 ] x 1 } } x 0,60 = 1,85 m3 1,85 m3
33 KNR 0401
0322-02-020 Obsadzenie kratek wentylacyjnych metalowych o wym. 14 x 14 cm w kominie z cegieł 28,00 szt
34 KNNR N001
0305-02-060 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III - stopa schodów ;
( 1,60 x 0,30 x 0,50 ) = 0,24 m3 0,24 m3
35 KNNR N002
1201-0301-060 Podkłady z ubitych materiałów sypkich gr. 10 cm : piasek średnioziarnisty ;
( 1,60 x 0,30 x 0,10 ) = 0,05 m3 0,05 m3
36 KNNR N002
0101-08-050 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub żelbetowych,schodów prostych - schody zewn. boczne ; { [ ( 1,60 + 0,30 x 2 ) x 0,17 ] x 2 } = 0,75 m2 0,75 m2
37 KNNR N002
0104-01-034 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm 0,005 t
38 KNNR N002
0107-09-060 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: stopień schodów ;
( 1,60 x 0,30 x 0,67 ) x 1 ] = 0,32 m3 0,32 m3
39 KNNR 2
1202-020-050 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm - wylewka na istniejących schodach ;
[ ( 2,40 x 1,60 ) + ( 2,0 x 1,60 ) ] = 7,04 m2 7,04 m2
40 KNR 0202
1118-01-050 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża - schody zewn. ;
{ [ ( 1,60 x 0,17 ) x 5 + ( 1,60 x 0,30 ) x 4 + ( 1,60 x 1,10 ) ] + [ ( 1,60 x 0,13 ) x 4 + ( 1,60 x 0,30 ) x 3 + ( 1,60 x 1,0 ) ] } = 5,04 m2 5,04 m2
41 KNR 0202
1118-06-050 Posadzki płytkowe z płytek GRES antypoślizgowych , mrozoodpornych o wymiarach 20 x 20 cm układanych na klej metodą zwykłą - schody zewn. - zaprawa i spoiny mrozoodporne i wodoszczelne
{ [ ( 1,60 x 0,17 ) x 5 + ( 1,60 x 0,30 ) x 4 + ( 1,60 x 1,10 ) ] + [ ( 1,60 x 0,13 ) x 4 + ( 1,60 x 0,30 ) x 3 + ( 1,60 x 1,0 ) ] } = 5,04 m2 5,04 m2
42 KNNR 3
0604-01010-050 Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem suchogaszonym,o powierzchni do 5 m2 - renowacja murków oporowych ; { { [ ( 2,0 x 0,70 ) x 4 ] + [ ( 0,70 x 0,40 ) x 2 ] } x 2 } x 0,30 = 3,70 m2 3,70 m2
43 KNR 0023
2611-01-050 Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie i zmycie wodą istniejących tynków - murki oporowe schodów 12,32 m2
44 KNR 0017
0927-03-050 Położenie tynku dekoracyjnego kamyczkowego - murki oporowe schodów 12,32 m2
45 KNR 202U
0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - obróbki blacharskie murków oporowych przy schodach ;
{ [ ( 2,20 x 0,6 ) x 2 ] x 2 } = 5,28 m2 5,28 m2
46 KNR 0401
0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III
( 1,60 x 0,30 x 0,50 ) = 0,24 m3 0,24 m3
47 KNR 0401
0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
( 1,60 x 0,30 x 0,50 ) = 0,24 m3 ; przyjęto krotność - 14 3,36 m3
48 Kalk
własna-060 Opłata stała na wysypisku za złożone materiały
( 1,60 x 0,30 x 0,50 ) = 0,24 m3 0,24 m3
Razem:
1.3. DACH

49 KNNR N002
1501-01-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
250,20 m2
50 Kalk
własna-148 Czas pracy rusztowań zewnętrznych
150,00 m-g
51 KNNR N002
1505-01-050 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
250,20 m2
52 KNR 4-04
0901-05-040 Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny
21,40 m
53 KNR 4-04
0901-06-040 Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny
21,40 m
54 KNR 4-04
0901-07-040 Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny
21,40 m
55 KNNR 9
0601-050-040 Demontaż zwodów instalacji odgromowej,przewodów nienaprężanych poziomych 79,50 m
56 KNNR 9
0601-060-040 Demontaż zwodów instalacji odgromowej,przewodów nienaprężanych pionowych 54,60 m
57 KNR 0401
0535-04-040 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
( 4,40 x 2 + 1,30 + 2,0 + 12,70 x 2 + 9,14 + 14,35 x 2 + 13,35 x 2 ) = 102,04 m 102,04 m
58 KNR 0401
0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich - obróbki blacharskie - pas pod i nadrynnowy
( 4,40 x 2 + 1,30 + 2,0 + 12,70 x 2 + 9,14 + 14,35 x 2 + 13,35 x 2 ) x 0,60 = 61,22 m2 61,22 m2
59 KNR 4-01
0535-06-040 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
; [ ( 6,90 x 4 ) + ( 4,40 x 6 ) ] = 54,0 m 54,00 m
60 KNR 4-01
0519-06-050 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa ; [ ( 13,60 x 12,80 ) + ( 5,50 x 5,60 ) + ( 8,30 x 11,30 ) ] = 298,67 m2 298,67 m2
61 KNR 4-01
0519-07-050 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa
; [ ( 13,60 x 12,80 ) + ( 5,50 x 5,60 ) + ( 8,30 x 11,30 ) ] = 298,67 m2 298,67 m2
62 KNNR 3
0403-010-060 Rozbiórka elementów betonowych - skucie wylewki betonowej gr. 2 cm
[ ( 13,60 x 12,80 ) + ( 5,50 x 5,60 ) + ( 8,30 x 11,30 ) ] x 0,20 = 5,97 m3 5,97 m3
63 KNNR 3
0403-010-060 Rozbiórka elementów betonowych - skucie polepy gr. 15 cm - analogia
[ ( 13,60 x 12,80 ) + ( 5,50 x 5,60 ) + ( 8,30 x 11,30 ) ] x 0,15 = 44,80 m3 44,80 m3
64 KNR 2-02
0406-01-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej zabezpieczonej preparatami grzybobójczymi i ogniochronnymi ,murlaty o wym. 14 x 14 cm ,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 1,88 m3
65 KNR 0202
0408-05-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej zabezpieczonej preparatami grzybobójczymi i ogniochronnymi ,krokwie 8,16 cm zwykłe o długości ponad 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 7,30 m3
66 KNR 2-02
0408-06-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej zabezpieczonej preparatami grzybobójczymi i ogniochronnymi ,krokwie koszowe 8 x 16 cm zwykłe o długości ponad 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. 1,10 m3
67 KNR 2-02
0406-06-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej zabezpieczonej preparatami grzybobójczymi i ogniochronnymi ,ramy górne i płatwie 12 x 16 cm ,o długości ponad 3 m,przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 0,94 m3
68 KNR 2-02
0407-03-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej zabezpieczonej preparatami grzybobójczymi i ogniochronnymi ,słupy 12 x 12 xm o długości do 2 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 0,69 m3
69 KNR 2-02
0409-04-060 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej zabezpieczonej preparatami grzybobójczymi i ogniochronnymi ,wymiany i rozpory,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 0,10 m3
70 KNR 2-02
0410-03-050 Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej impregnowanej 38 X 50 mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm. 441,02 m2
71 KNNR N002
0604-02-050 Folia wiatroizolacyjna
441,02 m2
72 KNR 2-02U
0537-04-050 Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową na łatach 441,02 m2
73 KNR 202U
0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - obróbki blacharskie kominów ;
{ [ ( 1,30 + 0,40 ) x 2 ] x 3 + [ ( 2,90 + 0,40 ) x 2 ] x 1 + [ ( 2,10 + 0,40 ) x 2 ] x 1 } x 0,30 = 6,54 m2 6,54 m2
74 KNR 202U
0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - obróbki blacharskie dachu ; [ ( 8,0 x 4 + 6,50 + 7,30 + 4,0 x 2 + 6,50 x 4 + 2,60 ) x 0,30 ] = 24,72 m2 24,72 m2
75 KNR 0015
0526-01-040 Osadzenie włazu w połaci dachowej.Wykonanie konstrukcji nośnej - analogia ; ( 0,70 x 4 ) = 2,80 m 2,80 m
76 KNR 0015
0526-02-020 Osadzenie włazu o wym. 0,70 x 0,70 m w połaci dachowej - analogia , właz obłożony blachą stalową powlekaną 1,00 szt
77 KNR 202U
0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - obróbki blacharskie włazu ; [ ( 0,70 x 4 ) x 0,30 ] = 0,84 m2 0,84 m2
78 KNR 2-02W
0524-01-040 Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 120 mm łączone na uszczelki ; ( 4,40 x 2 + 1,30 + 2,0 + 12,70 x 2 + 9,14 + 14,35 x 2 + 13,35 x 2 ) = 102,04 m 102,04 m
79 KNR 2-02W
0531-04-040 Rury spustowe okrągłe o średnicy 80 mm z polichlorku winylu ; [ ( 6,90 x 4 ) + ( 4,40 x 6 ) ] = 54,0 m 54,00 m
80 KNR 202U
0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - pas pod i nadrynnowy
( 4,40 x 2 + 1,30 + 2,0 + 12,70 x 2 + 9,14 + 14,35 x 2 + 13,35 x 2 ) x 0,60 = 61,22 m2 61,22 m2
81 Kalk
własna-020 Montaż rewizji z siatką " łapaczy liści " w rurach spustowych 8,00 szt
82 KNNR N002
0604-02-050 Folia paroszczelna - paroizolacja PE - strop
313,60 m2
83 KNNR 2
0602-050-050 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej gr. 15 cm układane na sucho jednowarstwowe , współ. przewodzenia ciepła - 0,045 W / m K , obiążenie charakterystyczne ciężarem własnym - 0,20 kN / m3 , klasa reakcji na ogień wg PN - EN 13501 - 1 - A1 ( wyrób niepalny ) , opór cieplny - 4,40 m2 K / W , wym. 4750 x 1000 mm - strop 298,67 m2
84 KNR 0202
2007-02-050 Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny z płyt gipsowych,na stropach - podbitka dachu ;
( 103,10 x 0,50 ) = 51,55 m2 51,55 m2
85 KNNR N002
1108-02-050 Wykończenie podbitki dachu listwami drewnianymi - analogia
( 103,10 x 0,50 ) = 51,55 m2 51,55 m2
86 KNR 4-01
0322-02-020 Obsadzenie kratek wentylacyjnych , stalowych o wym. 14 x 14 cm w podbitce dachu - analogia 28,00 szt
87 KNNR N002
1108-05-050 Dwukrotne lakierowanie listew drewnianych
( 103,10 x 0,50 ) = 51,55 m2 51,55 m2
88 KNNR N002
0804-01-050 Obłożenie siatką stalową otworów wentylacyjnych na kominach wentylacyjnych - analogia 5,38 m2
89 KNNR 5
0601-01010-040 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych 79,50 m
90 KNNR 5
0601-03010-040 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych 64,60 m
91 KNR 4-01
0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km ;
( 5,97 + 44,8 ) = 50,77 m3 50,77 m3
92 KNR 4-01
0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
( 5,97 + 44,8 ) = 50,77 m3 ; przyjęto krotność - 14 710,78 m3
93 KNR 4-01
0108-11-060 Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km ;
[ ( 298,67 x 0,003 ) x 2 ] = 1,79 m3 1,79 m3
94 KNR 4-01
0108-12-060 Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
[ ( 298,67 x 0,003 ) x 2 ] = 1,79 m3 ; przyjęto krotność - 49 87,71 m3
95 Kalk
własna-060 Utylizacja papy
[ ( 298,67 x 0,003 ) x 2 ] = 1,79 m3 1,79 m3
96 Kalk
własna-060 Opłata stała na wysypisku za złożone materiały
[ ( 298,67 x 0,003 ) x 2 ] = 1,79 m3 50,77 m3
Razem:
1.4. DOCIEPLENIE ŚCIAN

97 KNNR N002
1501-01-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m ;
124,54 m2
98 Kalk
własna-148 Czas pracy rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do 20 m 110,50 m-g
99 KNNR N002
1505-01-050 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
124,54 m2
100 KNNR 3
0604-01010-050 Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem suchogaszonym,o powierzchni do 5 m2 17,83 m2
101 KNR 0023
2611-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie i zmycie wodą istniejących tynków ; { { [ ( 17,20 x 3,80 ) + ( 12,50 x 6,30 ) ] - [ ( 1,18 x 2,0 ) x 4 + ( 1,33 x 1,03 ) x 2 + ( 1,14 x 1,60 ) x 2 + ( 1,18 x 1,60 ) x 1 + ( 0,90 x 2,05 ) } + { [ ( 18,90x 3,80 ) + ( 12,50 x 3,0 ) ] - [ ( 1,33 x 2,0 ) x 5 + ( 0,90 x 2,05 ) + ( 1,33 x 1,18 ) x 2 + ( 0,90 x 2,0 ) ] } + { ( 12,50 x 6,30 ) - [ ( 1,18 x 2,0 ) x 4 + ( 1,30 x 2,02 ) x 3 + ( 1,33 x 2,0 ) x 1 + ( 1,53 x 2,0 ) x 1 } + { [ ( 12,50 x 6,30 ) + ( 1,0 + 2,0 + 1,50 ) x 3,80 ] - [ ( 1,33 x 2,0 ) x 13 + ( 1,33 x 1,52 ) x 3 ] } } = 356,61 m2 356,61 m2
102 KNNR N002
1902-01-050 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 22 kg / m3 , gr. 14 cm - metoda lekko - mokrą , tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie gładki
{ { [ ( 17,20 x 3,80 ) + ( 12,50 x 6,30 ) ] - [ ( 1,18 x 2,0 ) x 4 + ( 1,33 x 1,03 ) x 2 + ( 1,14 x 1,60 ) x 2 + ( 1,18 x 1,60 ) x 1 + ( 0,90 x 2,05 ) } + { [ ( 18,90x 3,80 ) + ( 12,50 x 3,0 ) ] - [ ( 1,33 x 2,0 ) x 5 + ( 0,90 x 2,05 ) + ( 1,33 x 1,18 ) x 2 + ( 0,90 x 2,0 ) ] } + { ( 12,50 x 6,30 ) - [ ( 1,18 x 2,0 ) x 4 + ( 1,30 x 2,02 ) x 3 + ( 1,33 x 2,0 ) x 1 + ( 1,53 x 2,0 ) x 1 } + { [ ( 12,50 x 6,30 ) + ( 1,0 + 2,0 + 1,50 ) x 3,80 ] - [ ( 1,33 x 2,0 ) x 13 + ( 1,33 x 1,52 ) x 3 ] } } = 356,61 m2 356,61 m2
103 KNR 0023
2612-09-040 Montaż listew startowych z kapinosem, szer. 14 cm - analogia , (18,90 + 12,50 x 4 + 17,20 ) = 86,10 m 86,10 m
104 KNR 0023
2612-08-040 Montaż naroży z siatką zbrojącą - ściany [ ( 6,90 x 4 ) + ( 4,40 x 6 ) ] = 54,0 m 54,00 m
105 KNR 0023
2612-08-040 Montaż naroży z siatką zbrojącą - glify
144,61 m
106 KNR 0023
2612-08-040 Montaż listew przyokiennych ;
144,61 m
107 KNR 0023
2612-08-040 Montaż listew dylatacyjnych - analogia [ ( 4,40 x 2 ) x 4 ] = 30,80 m 30,80 m
108 KNNR 3
0604-01010-050 Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem suchogaszonym,o powierzchni do 5 m2 2,53 m2
109 KNR 0023
2611-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie i zmycie wodą istniejących tynków - glify 50,61 m2
110 KNNR N002
1902-01-050 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS 15 gr. 4 cm - metoda lekko - mokrą , tynk silikonowy barwiony w masie , gładki 50,61 m2
111 Kalk
własna-040 Roboty uzupełniające przy ociepleniu ścian ; ocieplenie ościeży gr. 4 cm o szer. ponad 15 do 30 cm - część podparapetowa ( w razie konieczności należy podkuć ścianę pod parapetem ) 42,33 m
112 KNR 0202
2601-05-050 Docieplenie ścian budynków .Dodatkowa warstwa siatki (parter). ; 167,23 m2
113 KNNR 3
0604-01010-050 Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem suchogaszonym,o powierzchni do 5 m2 2,58 m2
114 KNR 0023
2611-01-050 Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie i zmycie wodą istniejących tynków - cokół ;
( 86,10 x 0,60 ) = 51,66 m2 51,66 m2
115 KNR 0017
0927-03-050 Położenie tynku dekoracyjnego kamyczkowego - cokół
( 86,10 x 0,60 ) = 51,66 m2 51,66 m2
Razem:
Razem:
Razem kosztorys:


Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Montażowych Spółka z o.o.
21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 7
tel/fax (0-83) 343 64 74
NIP 537-10-08-398

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
Roboty budowlane związane z dociepleniem i zmianą konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Kostrach,
gmina Milanów

Kod CPV
4522000-5

Roboty inżynieryjne i budowlane

ST-01 ROBOTY BUDOWLANE
ST-01.01 - ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE
ST-01.02 -ROBOTY MUROWE
ST-01.03 - ROBOTY PRZY KONSTRUKCJI DACHU, ROBOTY POKRYWCZE i DOCIEPLENIOWE STROPU
ST-01.04 -STOLARKA OKIENNNA I DRZWIOWA
ST-01.05 - DOCIEPLENIE ŚCIAN
OPRACOWAŁ: Dariusz Hordyjewicz

ST-01.01- ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE


Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z robotami demontażowymi i rozbiórkowymi
l.WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych przy termomodernizacji i zmianie konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Kostrach
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania rozbiórek i demontażu występujących w obiekcie.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: Projektuje się demontaż:
- demontaż istniejących warstw do stropu właściwego (papa, warstwa betonu d=2cm, polepa d=15cm)
- demontaż odgromówki
- demontaż rur spustowych i rynien
- demontaż istniejącego gzymsu
- demontaż parapetów zewnętrznych stalowych
- demontaż istniejących krat
- demontaż okien i drzwi
1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego.
2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilenie w energię elektryczną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, związanych
z rozbudową, termomodernizacji zmianą konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Kostrach:
- demontaż istniejących warstw do stropu właściwego (papa, warstwa betonu dcm, polepa d=15cm)
- demontaż odgromówki
- demontaż rur spustowych i rynien
- demontaż istniejącego gzymsu
- demontaż parapetów zewnętrznych stalowych
- demontaż istniejących krat
- demontaż okien i drzwi
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
ST-01.02 -ROBOTY MUROWE
Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykonaniem
murów
l.WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie podmurowania istniejących kominów i wykonanie czapek kominowych.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu podmurowanie istniejących kominów i wykonanie czapek kominowych.
2. MATERIAŁY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3. Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4 Cegła
Przy odbiorze należy przeprowadzać na budowie następujące badania:
- przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i
kształtu,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
Dopuszczalna liczba bloczków połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać 10% bloczków badanych.
Nasiąkliwość bloczków wapienno - piaskowych nie powinna być wyższa niż 20%. Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować bloczki o nasiąkliwości nie większej niż 16%.
Odporność bloczków na uderzenia powinna być taka, aby bloczek upuszczony z wysokości 1,5 m na inne bloczki nie rozpadł się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie elementu lub jego wyszczerbienie. Liczba bloczków nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być wyższa niż dla 15 sprawdzanych cegieł - 2 sztuki


-4-

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład powinna być zgodne z wymaganiami. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj ok. 3godzin.
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapna suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.6. Tynki
Woda (PN-EN 1008:2004):
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki
lub jeziora
Piasek(PN-EN 13139:2003):
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,
a w szczególności (nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcję różnych
wymiarów).
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do wierzchnich -
średnioziarnistych
2.7. Farby
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
• malowanie ścian i sufitów akrylowe lub emulsyjne w kolorze jasnym. Elementy
metalowe malowane olejno.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. TRANSPORT 1 SKŁADOWANIE
Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5. WYKONANIE
5.1. Murowanie kominów, tynkowanie, malowanie
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy.


-5-

Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym dwie godz.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą
W murze spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez za¬
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub in¬
nym równorzędnym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7.0DBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
7.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.
7.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.4. Odbiór powinien obejmować:
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równorzędnym dokumentem.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.
-6-


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych
- PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
- PN-EN 197-1:2002: Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

- PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy.
- PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-74/B-30175: Kit asfaltowy uszczelniający
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100 poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).
ST-01. 03- ROBOTY PRZY KONSTRUKCJI DACHU, ROBOTY POKRYWCZE
Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty przy konstrukcji dachu, wraz z dociepleniem stropu, roboty pokrywcze wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi
l.WSTĘP
l.l.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji całości dachu, wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi nad całością szkoły.
1.2.Za kres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
O.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji dachu, wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i dociepleniem stropu Dodatkowe roboty na dachu:
- wykonanie nowej konstrukcji dachu
- montaż rur spustowych i rynien z pcv
- wykonie obróbek blacharskich: pas nad i podrynnowy, kominów z blachy płaskiej powlekanej
- montaż siatek na otworach wentylacyjnych na kominach
- położenie na stropie nowych projektowanych warstw (paroizolacje, mata z wełny mineralnej, gr. 15cm)
- montaż odgromówki na dachu
1.4.0gólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, artykułami ustawy Prawo budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.2. MATERIAŁY
2.1. Konstrukcja drewniana
konstrukcja dachu - drewniana wielospadowa z drewna iglastego klasy C-27 o konstrukcji płatwiowo-krokwiowa. Krokwie o przekroju 7 x 16cm, krokwie koszowe i narożne 10xl6cm wsparte na płatwiach 12xl8cm. Płatwie oparte na ścianach konstrukcyjnych i słupach o przekroju 12xl2cm. Jętki o przekroju 5x16cm. Murłaty o przekroju 14xl4cm zakotwione w wieńcach żelbetowych za pośrednictwem stalowych kotew cp 16mm co l,5-l,8m. Deski wieńczące grubości 32mm.
Zabezpieczenie drewna
• drewniane elementy dachu przewidziano do zabezpieczenia ogniochronnego środkiem „ANTY-PAL" lub „FOBOS M-2" prod Zakładów Chemicznych Luboń S.A do stopnia trudnozapalności. zgodnie z technologią i instrukcją producenta środka zabezpieczającego.
• elementy drewniane wewnątrz należy zabezpieczyć solnymi preparatami
grzybobójczymi np. FUNGIT B
-8-


2.2. Izolacje cieplne stropu
Strop należy docieplić matami z wełny mineralnej, grl5cm.
2.3. Pokrycie dachu szkoły
Dach pokryć blachą trapezową
2.4. Blacha stalowa powlekana wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998
2.5. Rynny i rury spustowe stalowe według instrukcji producenta
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzenie, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Konstrukcja drewniana
* konstrukcja dachu - drewniana wielospadowa z drewna iglastego klasy C-27
o konstrukcji płatwiowo-krokwiowa. Krokwie o przekroju 7 x 16cm, krokwie
koszowe i narożne 10xl6cm wsparte na płatwiach 12x18cm. Płatwie oparte na
ścianach konstrukcyjnych i słupach o przekroju 12xl2cm. Jętki o przekroju 5x16cm.
Murłaty o przekroju 14xl4cm zakotwione w wieńcach żelbetowych
za pośrednictwem stalowych kotew cp 16mm co l,5-l,8m. Deski wieńczące grubości
32mm.
5.2. Wykonanie obróbek blacharskich
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Roboty nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
5.3. Rynny z blachy powlekanej
* rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składany w elementy
wieloczłonowe,
* powinny być łączone w złączach poziomych,
* rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm,
* spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
* rynny powinny mieć odpowiednie wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe - z blachy powlekanej
* rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów składany w elementy wieloczłonowe,
* rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m
* uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru
-9-lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie
zaświadczeń o jakości wystawianych przez producenta stwierdzających zgodność
z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi
6.2. Badanie gotowych elementów powinny obejmować:
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" (ST-00).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót pokrywczych.
- roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp
później jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża
-jakości zastosowanych materiałów,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne"(ST-00).
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie- Specyfikacja
PN-63/B-06251 Roboty betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne

-10-


PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
-11 -


ST-01.04. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Kostrach
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Kostrach.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie określonym w dokumentacji technicznej. Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- wymianę na nową istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej
- uzupełnienie istniejących tynków zewnętrznych i wewnętrznych po wymianie
stolarki oraz ich pomalowanie
- malowanie krat farba do metali
- modernizacja krat okiennych
- montaż krat w oknach istniejących
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej
1.4. Ogólne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. MATERIAŁY
Do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej mogą być stosowane wyroby produ¬centów krajowych i zagranicznych.
Wbudowana stolarka okienna i drzwiowa musi posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.1.Stolarka
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.
• stolarka okienna PCV nietypowa, według zestawienia stolarki. Drzwi wewnętrzne typowe, płytowe i profilowane. Okna dwu-szybowe pięciokomorowe, drzwi zewnętrzne aluminiowe z wewnętrznym ociepleniem.
• parapety zewnętrzne - z blachy powlekanej
2.2.Tynk
Marka i skład zaprawy powinna być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Do zapraw cem.-wap. należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temp. otoczenia w ciągu 7 dni
-12-


od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C
Do zapraw cem.-wap. należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego.
Woda (PN-EN 1008:2004):
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki
lub jeziora
Piasek(PN-EN 13139:2003):
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w
szczególności
(nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcję różnych wymiarów).
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do wierzchnich -
średnioziarnistych.
Następnie należy wykonać malowanie zgodnie z istniejącymi kolorami i rodzajami farb.
2.3.Kraty
Montaż istniejących krat,
2.4. Parapety zewnętrzne
- zewnętrzne parapety z blachy powlekanej
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
4. TRANSPORT 1 SKŁADOWANIE
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
5.1.1. Przygotowanie otworu w ścianie budynku
Otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć wymiary odpowiednio większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi. Otwór powinien być szerszy o 2-4cm od szerokości ościeżnicy (po l-2cm z każdej strony). Przekątne nie powinny się różnić o więcej niż lem.
Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie gładkie, bez ubytków. Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy materiału, na którym stabilnie można oprzeć okno.
5.1.2. Ustawienie ościeżnicy w murze
Okno ustawiamy na progu podokiennym. Okna i drzwi powinny być wypoziomowane a szczelina między konstrukcja a murem z obydwu stron powinna być jednakowa.
5.1.3. Mocowanie okna w murze
Okna i drzwi zaleca się mocować za pomocą kotew stalowych lub kołków i wkrętów ze
-13-

stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantować kompensację dylatacji termicznej konstrukcji. Po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 2 punkty mocowania.
Z wolnej przestrzeni pomiędzy przylegającą częścią ościeżnicy a ścianą usunąć elementy pomocnicze montażu (klocki drewniane). Wolną przestrzeń pomiędzy przylegającą częścią ościeżnicy a ścianą wypełnić zalecanym środkiem uszczelniającym, np. pianką poliuretanową. Skrzydło nałożyć na ościeżnicę. Skontrolować równomierne doleganie uszczelki. Po zaschnięciu pianki usunąć jej naddatek. Dokonać obróbki murarskiej. Po wyschnięciu tynku na zewnątrz po obwodzie ościeżnicy uszczelnić krawędzie silikonem.
Po zewnętrznej stronie wykonujemy izolację, szczególnie starannie wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku z obróbką blacharską z blachy ocynkowanej. Należy pamiętać, aby zapewnić bardzo dobrą izolację na przenikanie pary po stronie wewnętrznej szczeliny montażowej. Jeśli wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji to okno lub drzwi należy tak zabezpieczyć, aby tynk nie stykał się z powierzchnią wyrobu.
5.2. Uzupełnienie tynków po wymianie i montażu stolarki
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godz.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą
5.3. Montaż krat
Przed montażem okien należy zdemontować kraty w oknach następnie wyczyścić pomalować farbą podkładową i nawierzchniowa chlorokauczukową i dostosować do wymiarów otworów.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie
zaświadczeń o jakości wystawianych przez producenta stwierdzających zgodność
z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi
6.2. Badanie gotowych elementów powinny obejmować:
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości
i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
- sprawdzenie działania części ruchowych,
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. Roboty podlegają odbiorowi.
-14-
7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymóg Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Odbiór powinien obejmować: - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
- 15 -ST-01.05. DOCIEPLENIE ŚCIAN
l.WSTĘP
l.l.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie ocieplenie ścian w budynku Szkoły Podstawowej w Kostrach.
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i mające na celu docieplenie ścian w budynku.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
1.3.1. Przygotowanie podłoża;
1.3.2. Gruntowanie podłoża;
1.3.3. Montaż listwy cokołowej;
1.3.4. Zabudowanie narożników listwą cokołową;
1.3.5. Przyklejenie płyt termoizolacyjnych;
1.3.6. Szlifowanie płyt izolacyjnych; 1.3.7 Obróbki blacharskie;

1.3.8. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć;
1.3.9. Szczeliny dylatacyjne;

1.3.10. Ościeża okien i drzwi;
1.3.11. Ochrona narożników i krawędzi;
1.3.12. Wykonanie warstwy zbrojącej;
1.3.13. Wyprawa zewnętrzna
1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych elewacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacji.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne"
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system
i składający się, minimum, z następujących składników:
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
- materiału do izolacji cieplnej,
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.
-16-

Systemy BSO można podzielić ze względu na:
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian
- sposób mocowania - mocowanie mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy
2. MATERIAŁY
Do wykonania ocieplenia ścian oraz robót związanych z termomodernizacją stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiały - użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
2.1. Izolacje cieplne
- izolacja cieplna ścian:
Docieplenie ścian płytami styropianowymi, gr. Mcm, przy ościeżach płyty gr. 4cm.
2.2. Elementy systemu dociepleniowego ścian BSO
Przygotowanie podłoża;
Pod pojęciem „podłoże" rozumiana jest warstwa , na którą nakładany jest kolejny materiał.
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów
zmniejszających przyczepność. W zależności od istniejącej sytuacji, należy dokonać
każdorazowo mycia elewacji wodą pod ciśnieniem i zastosować preparat gruntujący.
Preparat gruntujący
Wodorozcieńczalna, uniwersalna powłoka gruntująca:
Funkcja:
• Dobre właściwości penetracji podłoża
• Poprawa przyczepności
• Regulacja chłonności podłoża
• Hydrofobowy Optyka: Jasnożółty
Na zewnątrz.
Jako powłoka gruntująca na podłoża mineralne, na nośne stare powłoki.
Nie nanosić na wilgotne i zabrudzone podłoża
Skład wg wytycznych VdL:
• Dyspersja polimerowa
• Pigmenty nieorganiczne
• Woda
• Glikoeter
• Dodatki
• Środki konserwujące Obróbka - Wskazówki
Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok
anty adhezyj nych.
Przygotowanie podłoża
Środki gruntujące oraz rozcieńczalniki muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju i stanu
podłoża. Środki gruntujące nie mogą tworzyć gładkiej warstwy.
Temperatura obróbki
- 17-

Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5oC
Przygotowanie materiału
Materiał gotowy do obróbki lub można rozcieńczyć wodą w zależności od chłonności
podłoża.
Zastosowanie
Zużycie ok. na warstwę 0,2 - 0,4 l/m
Obróbka
Można nanosić pędzlem lub metodą natryskową
Listwa cokołowa z kapinopsem 10 mm
Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu i wyznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznurka. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny należy umieścić w wzdłużnym otworze z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na 1 mb listwy. Zalecane jest zakotwienie listwy w skrajnych otworach po obu końcach. Przyklejanie płyt izolacyjnych
Przyklejenie płyt należy wykonać stosując zaprawę klejącą. Zaprawę klejącą należy rozmieścić całopowierzchniowo lub plackowo z obwódką wokół płyty. Zaprawa klejącą na bazie cementu Charakterystyka Funkcja
Bardzo dobre właściwości klejące oraz dobra przyczepność i łatwość obróbki Optyka
Cementowo szara Obróbka
Możliwość obróbki maszynowej Grupa produktów Zaprawa klejącą Skład
• Krzemian wapniowy
• Wodorotlenek wapniowy
• Kopolimer octanu winylu i etylenu
• Krzemionka
• Węglan wapniowy
• Dodatki
Gęstość zaprawy stwardniałej 1,4 g/cm3
Wytrzymałość na zginanie (po 28dniach) 3,0-4,0 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie (po 28dniach) 9,0 N/mm2
Moduł dynamiczny E (po 28dniach) 6500-7500 N/mm2
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2
Współczynnik dyfuzji pary wodnej są 0,05-0,11 m
Współczynnik dyfuzji pary wodnej 15-35
Nasiąkliwość 0,08 kg/(m2 hl/2)
Wsp. przewodzenia ciepła 0,87 W/(m K)
Parametry
Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań.
Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie
odbiegać od wielkości podanych w tabeli. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i
właściwości produktu.
Podłoże

-18-Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń.
W zależności od stanu podłoża należy przeprowadzić gruntowanie.
Temperatura obróbki
Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C
Układ warstw nanoszenie masy klejącej ręcznie lub maszynowo na ścianę lub płytę
ociepleniową. Przy nanoszeniu na ścianę: klej musi pokrywać >60% po w. płyty Przy
nanoszeniu na płytę: klej musi pokrywać >40 % pow. płyty
Proporcje mieszania 4,5 : 1 (proszek : woda)
Mieszanie Do przygotowanej wody wsypać suchy materiał. Mieszać prze ok. 2 minuty do
uzyskania jednorodnej konsystencji, następnie odczekać ok. 3 minuty i ponownie
przemieszać
Czas obróbki Przy +20°C ok. 60 minut
Zastosowanie Zużycie ok. klejenie płyt styropianowych 4,0-5,0 kg/m2
klejenie płyt z wełny skalnej lub typu „lamela" 4,5-5,5 kg/m2
dodatkowe klejenie przy mocowaniu mechanicznym 1,0-1,5 kg/m2
Zużycie
Zużycie materiału uzależnione jest od rodzaju podłoża i sposobu nanoszenia. Podane
wartości zużycia są wartościami orientacyjnymi.
Obróbka Nanoszenie pacą, pacą zębatą lub maszynowo
Po ok. 24 - 48 godzinach (przy >+15°C i wilgotności względnej <70%) możliwość dalszej
obróbki.
Izolacja termiczna w formie płyt
Zgodnie z punktem 2.1
Montaż łączników mechanicznych;
Ilości oraz rodzaj łączników mechanicznych szczegółowo określa dokumentacja
techniczna. Użyto łączniki z trzpieniem plastikowym z „dużymi grzybkami" o długości
210 mm.
Ochrona narożników.
Należy zastosować narożniki z siatką.
Siatka zbrojąca
Siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie
Funkcja:
Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie szerokość 1 lOcm
Optyka: Biała z żółtymi paskami na zakład
Grupa produktów Siatka zbrojąca
Skład
• Włókno szklane
• Butadien styrenowy
• Kryterium Wartość
• Wielkość oczek 6x6 mm
• Ciężar powierzchniowy 175 g/m2
Parametry
Udział impregnatu 20%
Obróbka - Wskazówki
Obróbka
Masę zbrojącą nanieść na powierzchnię podłoża. Następnie wcisnąć siatkę przy pomocy
pacy ze stali nierdzewnej. Wyszpachlować do uzyskani równej powierzchni. Siatka musi
być całkowicie zatopiona w masie zbrojącej, nie powinna prześwitywać ani wystawać z
masy.
-19-

Styki siatki układać na zakład 10 cm (szerokość żółtego paska).
Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zużycie ok. 1,0 mb/m2
Opakowanie Rolka 50 mb, szerokość 110 cm
Barwa Biała z żółtymi pasami na brzegach
Masa zbrojąca
Hydraulicznie wiążąca zaprawa klejąca i zbrojąca.
Funkcja Wysoka siła klejenia, bardzo dobra przyczepność do podłoża
Optyka Biała
Obróbka Łatwość obróbki, szeroki zakres stosowania
Grupa produktów Zaprawa mineralna
Skład
• Krzemian wapniowy
• Wodorotlenek wapniowy
• Proszek polimerowy
• Krzemionka
• Węglan wapniowy
• Dodatki
Gęstość stwardniałej zaprawy po 28 dniach 1,4 g/cm3
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach 4 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 10 N/mm2
Moduł dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 7000-8000 N/mm2
Wsp. dyfuzji pary wodnej 15-35
Nasiąkliwość 0,08 kg/(m2 hl/2)
Wsp. przewodzenia ciepła 0,87 W/(m K)
Parametry
Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań.
Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie
odbiegać od wielkości podanych. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i
właściwości produktu.
Obróbka - Wskazówki
Podłoże: Podłoże musi być suche, trwałe, wolne od kurzu i lodu.
Temperatura obróbki: Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C.
Układ warstw: Nanoszenie zaprawy klejącej ręcznie lub maszynowo na powierzchnię
ścian lub płyt. Przy nanoszeniu na ścianę zaprawa klejąca musi pokrywać min 60%
powierzchni płyty. Przy nanoszeniu na płytę zaprawa klejąca musi pokrywać min 40%
powierzchni płyty.
Zbrojenie'. Siatkę wtapiać w masę zbrojącą z zachowaniem zakładów ok. 10 cm.
w obrębie otworów drzwiowych, okiennych i innych należy wykonać zbrojenie
diagonalne.
Przygotowanie materiału
Do przygotowanej czystej wody wsypać materiał i mieszać przez ok. 2 minuty, następnie
odczekać ok. 3 minuty i ponownie mieszać przez ok. pół minuty. Proporcje mieszania: 1
część wody : 5 części proszku
Czas obróbki ok. 60 minut przy +20°C
Zastosowanie Zużycie ok.
Klejenie płyt z wełny mineralnej 4,5-5,5 kg/m2
Klejenie płyt z wełny mineralnej typu Lamela 5-6 kg/m2
-20-

Obróbka Nanosić pacą ze stali nierdzewnej, pacą ząbkowaną lub wszelkimi dostępnymi
agregatami tynkarskimi. Dalsza obróbka po 24 - 48 godzinach przy temp. > 15°C i
wilgotności < 70%.
Czyszczenie narządzi Wodą natychmiast po użyciu. Stwardniały materiał można usunąć
tylko mechanicznie.
Warstwa pośrednia
Powłoka pośrednia pod powłoki silikonów.
Charakterystyka
Funkcja
• Wysoka przepuszczalność pary wodnej i C02
• Odporność na działanie alkaliów wg DIN 18 558
• Poprawa przyczepności
• Regulacja chłonności podłoża Optyka barwiony w kolorach StoColor-System Zakres stosowania
Na zewnątrz.
Jako wypełniająca powłoka gruntująca lub pośrednia pod powłoki silikonowe.
Nie nanosić na wilgotne i zabrudzone podłoża oraz na podłoża organiczne.
Skład
• Szkło wodne potasowe
• Dyspersja polimerowa
• Białe pigmenty
• Pigmenty nieorganiczne
• Węglan wapnia
• Baryt
• Wypełniacze silikatowe
• Woda
• Alifaty
• Glikoeter
• Dodatki
Kryterium Norma / Wytyczne Wartość
Gęstość 1,5 g/cm3
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12
Wsp. dyfuzji pary wodnej 460
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd 0,05 m
Wodoprzepuszczalność 0,12 kg/(nr hl/2)
Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Stointern)74 %
Parametry
Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań.
Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie
odbiegać od wielkości podanych. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość
i właściwości produktu.
Podłoże
Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń.
W przypadku nowo wykonanych podłoży nanosić po 14 dniach.
Przygotowanie podłoża
Na istniejących podłożach w razie konieczności przeprowadzić gruntowanie.
Środki gruntujące nie mogą tworzyć gładkiej warstwy.
Powierzchnię dokładnie oczyścić (para wodna) W przypadku występowania
alg i grzybów zastosować środek oczyszczający
-21 -

Sprawdzić nośność istniejących powłok. Powłoki nienośne usunąć. Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C
Przygotowanie materiału
Materiał gotowy do użycia. W celu uzyskania optymalnej konsystencji można rozcieńczyć
wodą w ilości max 10%. Materiał przed użyciem dokładnie wymieszać.
Zastosowanie Zużycie ok. na warstwę 0,3 - 0,4 kg/m2
Zużycie
Zużycie materiału uzależnione jest od rodzaju podłoża i sposobu nanoszenia. Podane
wartości zużycia są wartościami orientacyjnymi.
Obróbka
Nanosić pędzlem, szczotką lub wałkiem. Nie stosować natrysku. Przy wysokiej
wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze proces schnięcia może się wydłużyć.
Schnięcie w ciągu ok. 6 h (+20°C / 65% wilgotność)
Powłoka pośrednia pod powłoki mineralne, silikatowe i silikonowe.
Tynk wierzchni
Tynk silikonowy o strukturze gładkiej
Charakterystyka
Funkcja Wysoka przepuszczalność pary wodnej i C02
Odporność na warunki atmosferyczne
Optyka Biały lub barwiony w ograniczonym zakresie
Obróbka Możliwość obróbki maszynowej
Zakres stosowania
Do wnętrz i na zewnątrz. Na wszystkie nieorganiczne podłoża. Nie nadaje się do
stosowania w obrębie cokołu.
Skład
• Krzemian wapnia
• Wapno gaszone
• Proszek polimerowy
• Biały pigment
• Pigmenty nieorganiczne
• Węglan wapnia
• Dodatki Kryterium Norma
Gęstość stwardniałej zaprawy (28dni) 1,5-1,6 g/cm3
Wsp. dyfuzji pary wodnej 15-35
Wodoprzepuszczalność 0,04-0,05 kg/(m2 hl/2)
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) 8-12 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) 4,4 N/mm2
Moduł dynamiczny 8000-10000 N/mm2
Przewodność cieplna 0,87 W/(m K)
Parametry
Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań.
Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie
odbiegać od wielkości podanych. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość
i właściwości produktu.
Obróbka - Wskazówki
Podłoże Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów
i odspojeń.
Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C
-22-

Proporcje mieszania 5,0 - 6,0 : 1 (proszek : woda) (w zależności od uziarnienia)
Przygotowanie materiału
Przygotować czystą wodę i wsypać suchy materiał. Mieszać przez ok. 2 minuty, następnie
odczekać ok. 3 minuty i ponownie mieszać przez około 30 sekund.
Czas obróbki Ok. 60 minut przy +20°C
Materiał Zużycie ok.
Stolit2,5-2,8kg/m2
Zużycie materiału uzależnione jest od rodzaju podłoża i sposobu nanoszenia. Podane
wartości zużycia są wartościami orientacyjnymi.
Obróbka nanosić równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej.
Strukturowanie przy pomocy pacy z hartowanego tworzywa, pacy gumowej lub
styropianowej.
Można nanosić mechanicznie przy pomocy dostępnych urządzeń do natrysku tynków
drobnoziarnistych.
Technika nanoszenia, narzędzia jak również podłoże mogą mieć znaczący
wpływ na końcowy rezultat.
Opakowanie Worek 25 kg
Barwa Biały i w ograniczonym zakresie kolorów StoColor-System
Przy barwionym materiale zalecana jest powłoka egalizacyjna.
W wyniku chemicznego wiązania oraz zróżnicowanych warunków obiektowych
i pogodowych nie można zagwarantować jednorodności koloru oraz braku występowania
plam.
Przy stosowaniu jako powłokę końcową w systemach ociepleń należy stosować kolory,
których współczynnik odbicia rozproszonego jest nie większy niż 20%.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów.
Sprzęt do wykonania BSO
Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych
Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,
Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne
Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace,
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania mechanicznego (pompy, pompy mieszające,
agregaty, pistolety natryskowe)
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi
Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania
otworów
Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory
4. TRANSPORT 1 SKŁADOWANIE
Transport produktów elewacyjnych powinien odbywać się środkami krytymi. Produkty powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i uszkodzenie. Podczas transportu, wyładunku
-23-

i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczeń oraz uszkodzeń. Szczególnie należy chronić materiał izolacyjny przed zamoknięciem. 5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty demontażowe
Zgodnie ze specyfikacją ST-01.01
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki (zgodnie ze specyfikacja ST-01.01)
5.2. System docieplenia ścian budynków
Materiały zespolonych systemów ocieplających są tak dobierane, aby zapewniały optymalną funkcjonalność i wytrzymałość. Ocieplanie, ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych, przyczepność do podłoża, wzajemna przyczepność poszczególnych warstw, jak również optymalne właściwości podczas przetwarzania są gwarantowane tylko wtedy, jeżeli używa się wyłącznie materiałów systemu stosuje się je zgodnie z zaleceniami i przepisami zawartymi w niniejszym opisie. Podstawowe wytyczne prowadzenia robót
Przy wykonywaniu prac należy uwzględnić to, że zastosowany system oznacza zwiększenie grubości ściany zewnętrznej o dodatkową warstwę. Dlatego też należy odpowiednio pomierzyć styki i odległości np. przy połączeniach dachu, parapetach, rynnach, ościeżnicach drzwiowych i okiennych, płytach tarasów. To samo dotyczy przewidywanych podłączeń elektrycznych, systemów wentylacyjnych, lamp, numerów budynków itd.
Rusztowania robocze muszą być umocowane za pomocą przedłużonych kotew lub tulei mocujących. Przedłużenie to uwarunkowane jest grubością płyt termoizolacyjnych i otynkowania. Otwory trzeba zabezpieczać odpowiednimi, odpornymi na działanie warunków atmosferycznych , wodoszczelnymi uszczelkami.
Istniejące szczeliny dylatacyjne pomiędzy korpusami budowli muszą zostać przejęte przez docieplenie i zachowane w systemie dociepleniowym.
Na wszystkich stykach systemu ociepleniowego należy zwracać uwagę na prawidłowe uszczelnianie zabezpieczające przed ulewnym deszczem i innymi możliwościami zawilgocenia. Połączenia w obrębie stropodachu muszą być wodoszczelne. Najniższa temperatura prac z materiałami dociepleniowymi wynosi +5°C. Dopuszcza się prowadzenie prac ociepleniowych w zakresie temperatur od +1°C do +5°C przy zastosowaniu specjalnej wersji zapraw i wypraw w tzw. wersji QS (Quit - Set tzn. szybkie schnięcie ) specjalnie przeznaczonych do prac w tych warunkach. Podłoża i ich przygotowanie
Pozostałości środków adhezyjnych, nadlewki naroży i wystające bryłki zaprawy muszą być usunięte. Większe nierówności i wgłębienia należy wypełnić tynkiem wyrównawczym. Trzeba usunąć łuszczące się powłoki farb, osady tłuszczu, kurzu oraz inne zanieczyszczenia. Zakażenie mikrobiologiczne w postaci alg, grzybów, mchów itp. usunąć stosując przeznaczone do tego środki. Montaż listwy cokołowej
Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.-24-

W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne
listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których
należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i
górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi
listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego,
aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojącą systemu. Wszystkie
krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być tak, wykonane i
obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną
szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
Zabudowa narożników listwą cokołową
Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45°. Są
również dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich
montaż na narożnikach.
Przyklejanie płyt termoizolacyjnych
Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniem łączników mechanicznych.
Przygotowanie zaprawy klejącej.
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa
się fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu
z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na
budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem
zaprawę klejową. Do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji
przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu należy zastosować odpowiednie masy
klejowe. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje karty
techniczne).
Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych styropianowych i z wełny
mineralnej)
• Metoda obwodowo-punktowa
Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków"), stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm.
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy.
UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.
• Metoda grzebieniowa
Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy użyciu pacy zębatej (zęby ok 10x10 mm).
• Uwagi dodatkowe
Ze względu na hydrofobowość wełna mineralna wymaga wstępnego szpachlowania („gruntowania" klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej fabrycznie. Montaż płyt termoizolacyjnych
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości
-25-


przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy
do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się
ułożenie najniższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od
dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na
mijankę" (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży
otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni,
sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi
być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić
poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej
ugięcie.
Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne
szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm
należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny
pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty usunąć
nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na
narożnikach zewnętrznych budynku.
UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z
krawędziami naroży otworów w elewacjach.
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu
późniejszego, przycięcia ich wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt
termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.
Wymagana długość łączników
Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej.
Do mocowania płyt należy użyć łączników z trzpieniem plastikowym z „dużymi grzybkami" o długości 220 mm. Wymagana ilość i rozkład łączników
Wielkości (ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych) zależne sąm.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika.
Przy budynkach nie wyższych niż 20m ilość łączników nie może być mniejsza niż 6 szt./m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. „strefie narożnej" wymagane jest zwiększenie ilości łączników do 9 szt/m2. Montaż łączników mechanicznych
Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie. Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. W przypadku konieczności szlifowania styropianu, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń producentów. Szczeliny dylatacyjne (miedzy budynkami)
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody:
-26-Wykonanie szczelin dylatacyjnych zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub narożnego.
W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm.
UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu. Ośnieża okien i drzwi
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronnych uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy. Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez ocieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynniku przewodzenia ciepła.
Wyprawa zewnętrzna. Podkład tynkarski
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu tynkarskiego. Masy i zaprawy tynkarskie.
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów.
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach.
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych: Kontrola podłoża: Sprawdzeniu i ocenie podlegają:
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia


-27-


i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności
podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; - odchyłki geometryczne podłoża. Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów.
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 póz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności.
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:
• przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków,
wzmocnienie, wyrównanie- zakresie koniecznym),
• przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
• osadzenia łączników mechanicznych,
• wykonania warstwy zbrojonej,
• wykonania (ewentualnego) gruntowania,
• wykonania obróbek blacharskich,
• zamocowania profili,
• wykonania wyprawy tynkarskiej,
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone,
zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie
koniecznym.
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości
powierzchni, układu i szerokości spoin.
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:

-28-
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m),
• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku,
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji-lOmm,
• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości
budynku,
• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego
promienia nie powinny być większe niż 7 mm.
Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek.
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.
Jest to działanie niedozwolone i sprzeczne z prawem. Udowodnienie przypadku stosowania „zamienników" elementów systemu powoduje utratę gwarancji udzielanej przez systemodawcę a wykonawcę naraża na karę grzywny. Identyfikacja zamienionych składników po zakończeniu poszczególnych etapów robót jest trudna i nierzadko niemożliwa do dokonania. Sposobem kontroli kompletności może być zwrócenie się do dostawcy systemu o potwierdzenie, czy w okresie wykonywania ocieplenia wskazana firma wykonawcza zakupiła właściwą dla danej realizacji ilość materiałów (w odpowiedniej ilości i czasie).
7. ODBIÓR ROBÓT
Badania w zakresie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ocieopleniowych:
• Zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczna
• Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• Prawidłowość przygotowania podłoża
• Prawidłowości wykonania ocieplenia
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych.
Zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze" według tej normy określamy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku. Obowiązują także wymagania:
• Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7mm
• Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków ni powinna być większe niż lOmm na całej wysokości kondygnacji i 30mm na całej wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia powinna posiadać jednorodny


-29-


i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.
8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-63/B-06251 Roboty betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
-30-
Autor: M.S