Przejdź do treści
Przejdź do stopki

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ

Treść

Milanów, 2007.11.05
GG.72243/110/07

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) oraz na podstawie zarządzenia Nr 24/07 Wójta Gminy Milanów z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących mienie Gminy Milanów i w posiadaniu gminy, położonych w obrębach geodezyjnych Cichostów, Kolonia Cichostów, Kopina, Kostry, Kolonia Milanów , Rudno, Radcze, Rudzieniec i Zieleniec,

Wójt Gminy Milanów

informuje, że w dniu 20 listopada 2007 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Milanów ul. Kościelna 11 A, sala konferencyjna, odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę następujących nieruchomości gruntowych do użytkowania rolniczego położonych we wsiach ;
Cichostów

Nr działki - 277/2
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,49 ha
cena wywoławcza - 0,98 q pszenicy
wymagane wadium - 10 zł
okres dzierżawy - do 3 lat

Nr działki - 744/1
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,36 ha
cena wywoławcza - 0,52 q pszenicy
wymagane wadium - 6 zł
okres dzierżawy - do 3 lat

Cichostów Kolonia

Nr działki - 219/1
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,08 ha
cena wywoławcza - 0,16 q pszenicy
wymagane wadium - 2 zł
okres dzierżawy - do 3 lat


Nr działki - 154/9
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,5652 ha
cena wywoławcza - 1,14 q pszenicy
wymagane wadium - 13 zł
okres dzierżawy - do 3 lat

Nr działki - 104/2
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,63 ha
cena wywoławcza - 1,26 q pszenicy
wymagane wadium - 15 zł
okres dzierżawy - do 3 lat

Nr działki - 105/1
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,35 ha
cena wywoławcza - 0,70 q pszenicy
wymagane wadium - 8 zł
okres dzierżawy - do 3 latNr działki - 504/2
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,37 ha
cena wywoławcza - 0,74 q pszenicy
wymagane wadium - 9 zł
okres dzierżawy - do 3 lat

Kopina


Nr działki - 694
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,31 ha
cena wywoławcza - 0,62 q pszenicy
wymagane wadium - 7 zł
okres dzierżawy - do 3 lat


Nr działki - 703
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,19 ha
cena wywoławcza - 0,38 q pszenicy
wymagane wadium - 5 zł
okres dzierżawy - do 3 lat


Kostry

Nr działki - 126
Nr księgi wieczystej - KW 58709
oznaczenie użytków - Ł
powierzchnia - 0,27 ha
cena wywoławcza - 0,54 q pszenicy
wymagane wadium - 6 zł
okres dzierżawy - do 3 lat

Milanów Kolonia

Nr działki - 135/1
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,88 ha
cena wywoławcza - 1,76 q pszenicy
wymagane wadium - 20 zł
okres dzierżawy - do 3 lat

Radcze

Nr działki - 89
Nr księgi wieczystej - KW 38815
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,02 ha
cena wywoławcza - 0,04 q pszenicy
wymagane wadium - 1 zł
okres dzierżawy - do 3 lat

Nr działki - 484
Nr księgi wieczystej - KW 38815
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,07 ha
cena wywoławcza - 0,14 q pszenicy
wymagane wadium - 2 zł
okres dzierżawy - do 3 lat


Nr działki - 701
Nr księgi wieczystej - KW 38815
oznaczenie użytków - Ł
powierzchnia - 0,02 ha
cena wywoławcza - 0,04 ha q pszenicy
wymagane wadium - 1 zł
okres dzierżawy - do 3 lat

Rudno

Nr działki - 594/1
Nr księgi wieczystej - KW 59175
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,68 ha
cena wywoławcza - 1,36 q pszenicy
wymagane wadium - 16 zł
okres dzierżawy - do 3 lat

Nr działki - 1409/1
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,40 ha
cena wywoławcza - 0,80 q pszenicy
wymagane wadium - 9 zł
okres dzierżawy - do 3 lat

Nr działki - 2104/5
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,32 ha
cena wywoławcza - 0,64 q pszenicy
wymagane wadium - 8 zł
okres dzierżawy - do 3 lat


Nr działki - 896
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,41 ha
cena wywoławcza - 0,82 q pszenicy
wymagane wadium - 9 zł
okres dzierżawy - do 3 lat
Rudzieniec

Nr działki - 542
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - Ł
powierzchnia - 0,90 ha
cena wywoławcza - 1,80 q pszenicy
wymagane wadium - 20 zł
okres dzierżawy - do 3 lat

Nr działki - 115
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,39 ha
cena wywoławcza - 0,78 q pszenicy
wymagane wadium - 9 zł
okres dzierżawy - do 3 lat

Zieleniec

Nr działki - 24
Nr księgi wieczystej - KW 118
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 1,52 ha
cena wywoławcza - 3,04 q pszenicy
wymagane wadium - 38 zł
okres dzierżawy - do 3 lat
Nr działki - 25
Nr księgi wieczystej - KW 118
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,78 ha
cena wywoławcza - 1,56 q pszenicy
wymagane wadium - 19 zł
okres dzierżawy - do 3 lat

Nr działki - 12/3
Nr księgi wieczystej - brak
oznaczenie użytków - R
powierzchnia - 0,29 ha
cena wywoławcza - 0,58 q pszenicy
wymagane wadium - 7 zł
okres dzierżawy - do 3 lat
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.
Do kwoty czynszu dzierżawnego ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 % w odniesieniu do nieruchomości oznaczonych numerami 154/9, 89,
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu, najpóźniej do 16.11.2007 r. w Kasie Urzędu Gminy Milanów lub na rachunek Urzędu w Banku Spółdzielczym Radzyń Podlaski O/Milanów Nr 61804610672004060016610005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy do dnia 16.11.2007 r. godz. 1400 . Wadium należy wpłacić oddzielnie dla każdej nieruchomości. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer geodezyjny nieruchomości . Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu .
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zwrócone po zawarciu umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy dzierżawy , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Stawka czynszu osiągnięta w przetargu będzie podlegała aktualizacji w oparciu o cenę pszenicy publikowaną przez GUS w danym półroczu roku kalendarzowego.
Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat należnego podatku od nieruchomości, naliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów wydane na żądanie dzierżawcy , czy też okazanie granic działki ponosi dzierżawca.
Wójt Gminy Milanów zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny.
Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscach położenia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Milanów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Informacji w sprawie nieruchomości zamieszczonych w niniejszym ogłoszeniu można uzyskać telefonicznie pod nr (083) 3567002, 3567635 lub w Urzędzie Gminy Milanów pokój nr 15 w godzinach od 730 – 1530 .

Milanów, dnia 05 listopada 2007 r.

Autor: J.Sz