Przejdź do treści
Przejdź do stopki

VIII SESJA RADY GMINY MILANÓW

Treść
Uprzejmie zapraszam do udziału w VIII Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 25 września 2007 roku (wtorek) w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Milanowie.
Początek obrad godzina 900
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Informacja z wykonania budżetu gminy za l-sze półrocze 2007r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy – Karta Nauczyciela, prowadzonych przez Gminę Milanów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2008 – 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
13. Zamknięcie obrad.

Autor: E.K