Przejdź do treści
Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE W SPR. PRZEZNACZENIA DO WYDZIERŻAWIENIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY MILANÓW

Treść

Zarządzenie Nr 24/07
Wójta Gminy Milanów
z dnia 31 lipca 2007 roku

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących mienie Gminy Milanów i w posiadaniu gminy, położonych w obrębach geodezyjnych Cichostów, Kolonia Cichostów, Kopina , Kostry, Kolonia Milanów, Rudno, Radcze, Rudzieniec i Zieleniec.


Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 150 poz. 1251, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459 zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiące mienie Gminy Milanów, zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

1. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących mieniem Gminy Milanów i w posiadaniu gminy przeznaczonych do wydzierżawienia.
2. Wykaz o którym mowa wyżej zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Milanów.
3. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości oraz na naszej stronie internetowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami i geodezji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/07
Wójta Gminy Milanów
z dnia 31 lipca 2007 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Milanów i w posiadaniu Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Położenie Nr działki Powierzchnia Rodzaj użytków Wysokość
nieruchomości czynszu
w ha dzierżawn.
w q pszenicy

Cichostów 277/2 0,49 R 0,98
Cichostów 744/1 0,36 R 0,52

Cichostów Kol. 219/1 0,08 R 0,16
Cichostów Kol. 154/9 0,5652 R 1,14
Cichostów Kol. 104/2 0,63 R 1,26
Cichostów Kol. 105/1 0,35 R 0,70
Cichostów Kol. 504/2 0,37 R 0,74

Kopina 510 0,09 R 0,18
Kopina 259 1,10 R 2,20
Kopina 694 0,31 R 0,62
Kopina 703 0,19 R 0,38
Kopina 955 0,19 Ł 0,38

Kostry 126 0,27 Ł 0,54

Milanów Kol. 175/2 0,30 R 0,60
Milanów Kol. 135/1 0,88 R 1,76

Radcze 14/1 0,15 R 0,30
Radcze 89 0,02 R 0,04
Radcze 484 0,07 R 0,14
Radcze 701 0,02 Ł 0,04

Rudno 594/1 0,68 R 1,36
Rudno 1409/1 0,40 R 0,80
Rudno 2104/5 0,32 R 0,64
Rudno 896 0,41 R 0,82

Rudzieniec 542 0,90 Ł 1,80
Rudzieniec 115 0,39 R 0,78

Zieleniec 24 1,52 R 3,04
Zieleniec 25 0,78 R 1,56
Zieleniec 12/3 0,29 R 0,58

Autor: J.Sz.